Toimintaohje

TYÖPAIKKATOIMINTA

Työpaikkatoiminnassa on Metallin demareiden tavoitteena edistää jäsenten edunvalvontaa ja järjestäytymistä. Tämän toteuttaminen edellyttää aktiivisia ja sitoutuneita toimijoita, jotka kokoamme työpaikkaryhmiksi ja valtakunnalliseksi yhdyshenkilöverkostoksi.

Työpaikkaryhmä

 • tuottaa edunvalvontaan työntekijöiden hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä ratkaisuja
 • asettaa tavoitteita ammattiosaston ja liiton toiminnalle
 • asettaa ehdokkaat työpaikan henkilövalintoihin, tekee vaalityötä ja tukee valituksi tulleiden toimintaa
 • valitsee vuosittain ryhmän puheenjohtajan ja yhteistyöryhmän seuraavalle kalenterivuodelle
 • hankkii uusia ryhmän jäseniä ja ylläpitää yhdyshenkilöverkostoa
 • ohjaa ryhmän jäseniä ja toiminnasta kiinnostuneita koulutukseen ja ammattiosaston toimintaan

 

AMMATTIOSASTO – JA SEUTURYHMÄTOIMINTA

Ammattiosasto on liiton toiminnan ja järjestäytymisen perusyksikkö, jonka päätehtävä on tukea työpaikkojen edunvalvontaa ja järjestäytymistä. Seuturyhmät ovat ammattiosastojen yhteinen toimintataso koulutukselle, resurssien kokoamiselle ja yhteiskuntavaikuttamiselle myös ryhmätoiminnan näkökulmasta.

Ammattiosaston ryhmä

 • valmistelee ammattiosaston kokouksiin liittyvät asiat ja määrittelee ryhmän linjan ja tavoitteet ammattiosaston toiminnassa
 • asettaa ryhmän ehdokkaat ammattiosastoissa tehtäviin henkilövalintoihin, tekee vaalityötä ja tukee valituksi tulleiden valintaa
 • tukee työpaikkaryhmien aktiivien toimintaa, ylläpitää työpaikkojen yhdyshenkilöverkostoa ja ilmoittaa tiedot aluetoimiston vastuuhenkilölle
 • ohjaa ryhmän jäseniä koulutukseen ja järjestää kerran vuodessa joko yksin tai seuturyhmänä tapaamis- ja neuvottelutilaisuuden työpaikkaryhmille
 • valitsee kalenterivuosittain ryhmän puheenjohtajan ja ammattiosaston yhteistyöryhmän

Seuturyhmän ryhmä

 • toimii ammattiosastoryhmien yhdyssiteenä
 • organisoi sovitulla tavalla oman alueensa vaalityötä yhteistyössä ammattiosasto- ja vaalipiiriryhmien kanssa
 • tekee aluekokouksen ryhmälle esitykset aluetoimikunnan jäseniksi
 • valitsee kalenterivuosittain ryhmän puheenjohtajan ja ammattiosastojen ryhmätoiminnan vetäjistä koostuvan yhteistyöryhmän

 

ALUETOIMINTA

Liitto koostuu kuudesta alueellisesta toiminta-alueesta, jotka samalla muodostavat liiton aluejärjestöt. Jokainen toiminta-alue sisältää kaksi alueellista ns. pääalan vaalipiiriä ja osia seitsemästä maankäsittävästä vaalipiiristä. Alueiden toiminnalla on keskeinen merkitys liiton ja ryhmätoiminnan organisoinnille ja toimeenpanolle.

Aluekokouksen ryhmä

 • koostuu ammattiosastojen sosialidemokraattisista aluekokousedustajista
 • asettaa ryhmän ehdokkaat aluekokouksen henkilövalintoihin
 • valmistelee aluetoimintaan liittyvät kokoukset ja määrittelee ryhmän linjan aluetoiminnassa
 • valitsee vuosittain ryhmän puheenjohtajan ja johtoryhmän, johon kuuluvat aluetoimikunnan ja alueelta valitut liiton hallinnon jäsenet, aluetoimitsijat ja tarvittava määrä lisäjäseniä
 • päättää ryhmän alueellisesta toimintasuunnitelmasta
 • tekee aluetoiminnan kehittämistä, teollisuuspolitiikkaa ja yhteiskuntavaikuttamista koskevia aloitteita
 • kokoontuu aluekokousten yhteydessä

Aluetoimikunnan ryhmä/johtoryhmä

 • koostuu aluetoimikunnan ja alueelta valituista hallinnon jäsenistä ja aluetoimitsijoista
 • kokoontuu aluetoimikunnan kokousten yhteydessä ja tarvittaessa
 • järjestää kerran vuodessa neuvottelu- ja tapaamistilaisuuden ammattiosastoryhmille
 • tukee ammattiosasto- ja työpaikkaryhmien toimintaa ja organisoi alueellisen ryhmäkoulutuksen
 • organisoi alueensa liittokokousvaalityön yhteistyössä oman alueensa vaalipiiri-, ammattiosasto- ja seuturyhmien ryhmien kanssa
 • ylläpitää valtakunnallisen ja paikallisen ryhmä-toiminnan välistä tiedonkulkua ja vuoropuhelua

 

LIITON JA TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLINTO

VALTUUSTON RYHMÄ

Liiton sosialidemokraattisen ryhmän ylintä päätösvaltaa liittokokousten ja työttömyyskassan edustajistokokousten välillä käyttää liiton ja työttömyyskassan valtuustoryhmä. Ryhmään kuuluvat liittokokouksessa ja työttömyyskassan edustajistokokouksessa valitut valtuuston jäsenet ja erikseen sovitut sopimusalojen edustajat päättäjinä, liiton ja työttömyyskassan hallitusten sd-jäsenet ja sd-toimitsijat puhe- ja esitysoikeudella sekä ryhmän tekninen henkilökunta kokoustehtäviä hoitaessaan.

Valtuustoryhmä

 • ohjaa valtuuston toimintaa, linjanvetoa ja päätöksentekoa
 • kokoontuu valtuuston kokousten yhteydessä ja liittohallituksen ryhmän kutsusta vähintään kerran vuodessa työkokoukseen. Kokouksia johtavat valtuuston sosialidemokraattiset puheenjohtajat. Sihteerit valitaan kokouksittain.
 • käsittelee, ennakoi ja päättää ryhmän kannan sopimusneuvottelujen periaatteista ja kannanotoista sekä liittohallituksen esittämistä asioista.
 • päättää ryhmätoiminnan ja liittokokousvaalityön runkosuunnitelman ja periaatteet sekä ryhmän tarkistetut toimintaohjeet liittokokousta seuraavan vuoden aikana.
 • päättää ryhmätoimintaan liittyvät periaatteet ja painopisteet seuraamalla vuosittain ryhmätoiminnan tilaa ja tavoitteiden toteutumista.

 

HALLITUSRYHMÄT

Ryhmään kuuluvat liiton ja työttömyyskassan hallitusten sosialidemokraattiset jäsenet päättäjinä, valtuuston sosialidemokraattiset puheenjohtajat ja sd-toimitsijat puhe- ja esitysoikeudella ja ryhmän tekninen henkilökunta kokoustehtäviä hoitaessaan. Hallitusryhmät ohjaavat ja valvovat liiton, työttömyyskassan ja ryhmän toimintaa. Ryhmät vastaavat päätöksistään ja toimistaan valtuuston sd-ryhmälle.

Hallitusryhmät

 • kokoontuvat pääasiassa hallitusten kokousten yhteydessä liiton puheenjohtajan johdolla.
 • valmistelevat edunvalvontaan ja liiton ja työttömyyskassan kokonaistoimintaan liittyvät asiat ja valtuustoryhmälle esitettävät asiat.
 • määrittelevät ryhmän kannan liittoa ja työttömyyskassaa koskevissa kansainvälisissä asioissa.
 • käsittelevät ja päättävät ryhmän kannan toimitsijoiden työsuhteita koskevissa asioissa.
 • käsittelevät ryhmän ohjeiden rikkomukset ja päätösten vastaisen toiminnan sekä määrittävät seuraamukset asianosaisia kuultuaan.
 • päättävät ryhmän toimintasuunnitelmasta ja seuraavat ryhmätoiminnan ja toimintasuunnitelmien toteuttamista.

 

TYÖVALIOKUNNAN RYHMÄ

Ryhmään kuuluvat liiton puheenjohtaja ja työvaliokunnan sd-jäsenet päättäjinä sekä kokouksiin erikseen kutsutut puhe- ja esitysoikeudella. Työvaliokunnan ryhmä ylläpitää, kehittää ja uudistaa liiton ja ryhmän organisaation toimintavalmiutta. Ryhmä vastaa päätöksistään liittohallituksen ja liittovaltuuston sd-ryhmälle.

Työvaliokunnan ryhmä

 • kokoontuu säännöllisesti liiton puheenjohtajan johdolla.
 • valmistelee liittohallituksen ryhmälle esitettävät asiat.
 • ohjeistaa ja seuraa eri toiminta-alueiden ryhmien toimintaa.
 • vastaa sosialidemokraattisen ryhmän taloudesta liittotoimikunnan ja liittovaltuuston ryhmälle.
 • vastaa ryhmän yhteistyösuhteista sosialidemokraattisen työväenliikkeen järjestöihin ja muihin yhteistyökumppaneihin.

 

HENKILÖSTÖN RYHMÄTOIMINTA

Liiton toimisto-organisaatiossa ryhmätoimintaa toteuttavat toiminta-alueiden sd-ryhmät sekä omassa toiminnassaan että toiminta-alueiden välisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Ryhmätoiminnassa ovat mukana kaikki ryhmän toiminta-ajatuksen hyväksyvät työntekijät. Toiminta-alueiden ryhmäkokouksia pidetään toiminta-alueen sd-vastaavan kutsusta. Toiminta-alueiden ryhmät vastaavat päätöksistään ja toimistaan työvaliokunnan ja liittohallituksen ryhmille.

Toimitsijaryhmä

Toimitsijaryhmään kuuluvat, kokouksiin ja ryhmän toimintaan osallistuvat kaikki sd-ryhmän toimitsijat ja sihteerit. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti liiton puheenjohtajan kutsusta ja johdolla. Ryhmä toimii valtuuston, liittohallituksen ja työvaliokunnan päätösten mukaan.

Henkilökunnan ryhmä

Henkilökunnan ryhmään kuuluvat kaikki ryhmän toiminta-ajatuksen hyväksyvät liiton ja työttömyyskassan palveluksessa olevat henkilöt. Ryhmä kokoontuu tarvittaessa liiton puheenjohtajan kutsusta.

 

LIITTOKOKOUS- JA TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTOVAALIT

Liittokokousvaaleissa ja työttömyyskassan edustajistovaaleissa ryhmän toiminta-ajatusta toteuttaa ryhmän perustama valtakunnallinen vaaliliitto, joka koostuu ehdokkaiden valitsijayhdistyksistä ja niiden perustamista vaalipiirikohtaisista vaaliliitoista.

Vaalipiirien vaalityöryhmät päättävät periaatteista ja tavoitteista, joita noudatetaan ehdokkaiden asettamisessa, valitsijayhdistysten ja tukiryhmien toiminnassa ja vaalityössä.

Liittohallituksen ja valtuuston ryhmät päättävät vaalityön yleisohjeista ja vaalityön runkosuunnitelmasta, jotka ovat ohjeina vaalipiireille.

Liittokokouksen ja työttömyyskassan edustajiston kokouksen ryhmä

Vaaliliiton kokouksiin osallistuvat päättäjinä sd-ryhmän vaaliliiton kokousedustajat. Puhe- ja esitysoikeudella kokoukseen osallistuvat kokousta edeltäneen liittokokouskauden valtuuston ja hallitusten sd-ryhmän jäsenet ja sd-toimitsijat sekä ryhmän tekninen henkilökunta kokoustehtäviä hoitaessaan.

Ryhmän kokouksia johtavat liiton puheenjohtaja ja ryhmän keskuudestaan valitsemat kokouspuheenjohtajat. Sihteereinä toimii kaksi tehtävään nimettyä toimitsijaa.

 • päättää ryhmän kannan kokouksen asiakysymyksiin ja henkilövalintoihin.
 • päättää ryhmän toimintalinjoista seuraavaksi liittokokouskaudeksi.
 • päättää ryhmän edustajista liiton ja työttömyyskassan hallinnossa.
 • valitsee ryhmän edustajat kokouksen valiokuntiin ja puheenjohtajistoon.
 • valitsee ryhmän laajennetun menettelytapavaliokunnan jäsenet ja vahvistaa liittohallituksen ryhmän nimeämät neuvottelijat.
 • käsittelee muut kokouksen työjärjestyksen edellyttämät asiat.
 • kokoontuu ennen varsinaista kokousta hallituksen sd-ryhmän ja varsinaisen kokouksen aikana sd-vaaliliiton kokouspuheenjohtajan kutsusta.

Ehdokkaiden asettaminen henkilövalintoihin

Liitto- ja edustajistokokouksen ryhmän äänivaltaiset jäsenet voivat ryhmäkokouksessa esittää ehdokkaita liiton puheenjohtajaksi, liiton sihteeriksi, valtuuston puheenjohtajiksi sekä liiton ja työttömyyskassan hallituksen jäseniksi.

Vaalipiirien edustajaryhmät asettavat ehdokkaat liittovaltuuston jäseniksi.

Ehdokkaat asetetaan ryhmäkokouksen päättämällä tavalla.

Ehdotuksen henkilövalinnoista ja asiakysymyksistä kokousryhmälle tekee sd-vaaliliiton laajennettu menettelytapavaliokunta, johon vaaliliiton kokousedustajaryhmä valitsee liittokokouksen menettelytapavaliokunnan sd-jäsenet ja 8–12 muuta jäsentä.