Tavoitteet ja toiminta

Ryhmätoiminnan tarkoitus

Metalliliiton sosialidemokraattisen ryhmän toiminnan tarkoituksena on Metalliliiton toimintaa jatkuvasti kehittäen edistää jäsenten hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Vahva ammattiliitto on meille perusedellytys kun viemme jäsenten arjen tarpeista lähteviä tavoitteita eteenpäin liiton päätöksenteossa ja toiminnassa.

Jäsenten kokemukset – jäsenten liike

Toimintamme kivijalat ovat sosialidemokraattisen liikkeen arvopohjassa, jäsenten aktiivisuudessa ja hyvin organisoidussa yhteistoiminnassa. Nämä periaatteet eivät ole ulkoistettavissa tai muualta ostettavissa.

Arvomme perustuvat jäsenlähtöisyyteen, mutteivät yksilökeskeisyyteen. Pidämme yhdessä toisistamme huolta yhteisönä, jossa kaveria tai naapuria ei jätetä. Tavoitteemme perustuvat jäsenten arjen tarpeisiin ja kokemuksiin työstä ja työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Ratkaisumme ottavat huomioon myös laajemman yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden. Meille on tärkeää, että ihmiset pärjäävät elämässään.

Jäsenlähtöisyys merkitsee myös, että haluamme kehittää Metalliliittoa jäsenten liikkeenä. Liiton toiminta perustuu korkeaan järjestäytymiseen, toimintakyiseen organisaatioon ja myös jäsenten omaan aktiivisuuteen ja tahtoon viedä asioita yhdessä eteenpäin. Meille Metalliliitto on jäsenten aktiiviseen toimintaan perustuva liike, ei asiakaspalvelu- tai vakuutuslaitos tai pelkkä toimisto.

2000-luvun murroksiin vastataan

Sosialidemokraattien johtama kehitystyö on nostanut Metalliliiton uskottavuuden ja ase­man yhteiskunnassa, työmarkkinoilla, ammattiyhdistysliikkeessä ja jäsenistön mielissä nykyiselle korkealle tasolleen. Tästä on kyse myös tulevaisuudessa kun haetaan ratkaisuja Suomen teollisten työpaikkojen turvaamiseksi tai suomalaisen kolmikantaisen sopimuspo­litiikan puolustamiseksi.

Haluamme pitää liiton toiminnan painopisteen työpaikkatoiminnassa, koska tuotannon ja yritystoiminnan rakennemuutosten aiheuttama epävarmuus kohdataan konkreettisimmin juuri työpaikkojen arjessa. Yritysrakenteiden pirstaloituminen ja vuokra- ja pätkätöiden lisääntyminen merkitsevät epävarmuutta työntekijöiden toimeentulolle ja työsuhdeturvalle. Siksi haluamme estää vuokra- ja pätkätyösuhteilla keinottelun ja parantaa työsuhdeturvaa.

Työpaikkojen muutostilanteet kohdataan jäsenten arjessa, jossa korostuu turvallisuus omasta työpaikasta ja toimeentulosta. Tarvitaan muutosturvallisuuden lisäämistä, am­mattiliittojen kanneoikeutta ja tilaajavastuuta. Meille lait, sopimukset ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat edelleen ajantasaisia kehittämisen ja jäsenten edunvalvonnan välineitä.

2000-luvun globalisaatiovetoinen muutos, talouden jatkuva epävarmuus ja teollisuuden rakennemuutokset haastavat suuretkin ammattiliitot. Ammattiliittojen tarve lujempaan yhteistyöhön lisääntyy. Olemme valmiit kehittämään teollisuuden ammattiliittojen edunval­vontaa ja yhteistyötä. Toisiaan seuraavien talouskriisien myötä poliittinen päätöksenteko­valta on luisumassa globaalitalouden näkymättömille toimijoille. Samalla talouskriiseistä on tullut perustelu työsuhteen ehtojen heikennyksille. Tulevaisuudessa tarvitaan myös nykyistä lujempaa ammattiliittojen kansainvälistä edunvalvontayhteistyötä.

Valtakirja jäseniltä

Jäsendemokratian edellytys on, että päätöksentekovalta ja toimintavastuu Metalliliitossa ovat jäsenten tahdon mukaisia. Liiton sosialidemokraattisen ryhmän valtakirja päätök­sentekoon, edunvalvontaan ja liiton toiminnan kehittämiseen tulee liiton jäseniltä. Tässä tarkoituksessa ryhmämme muodostaa liittokokousvaaleissa ja työttömyyskassan edusta­jistovaaleissa Metallin yhteistyön vaaliliiton.

Kehitämme edunvalvontaa tunnistamalla ja ennakoimalla jäsenten tarpeita ja taloudellisen ja poliittisen ympäristön muutoksia. Näin tuotamme liittomme toiminnassa hyvinvointia ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta edistäviä ratkaisuja, tarvittaessa koko ammattiyh­distysliikkeen ja sosialidemokraattisen työväenliikkeen tavoitteisiin vaikuttamalla.

Edunvalvonnassa tarvitaan nimellispalkkaliikettä laajempaa yhteiskunnallista vaikuttamis­ta ja politiikkaa. Ammattiliitto ei kuitenkaan ole puolue. Meille jäsenten edunvalvonta on pysyvä ja eduskunnan voimasuhteista riippumaton perustehtävä, jonka toteuttamisessa teemme yhteistyötä tavoitteemme hyväksyvien tahojen kanssa.

Jäsenvoimaa – tule mukaan

Metalliliiton vahvuus perustuu liiton jäsenissä olevaan voimaan, kykyyn järjestäytyä ja saada ihmiset toimimaan yhdessä yhteisten asioiden ajamiseksi. Yhteistoiminta edellyttää organisoitumista – vahva liitto ja hyvien edunvalvontatulosten aikaansaaminen edellyttää samanhenkisten ihmisten järjestäytynyttä yhteistoimintaa.

Metallin Demarit vievät jäsenten asioita ja tavoitteita liiton päätöksentekoon. Tämän toteuttamiseksi kokoamme liittomme jäseniä yhteistoimintaan organisaatiossamme, joka on liiton päätöksenteko- ja toimintaorganisaation mukainen ja rekisteröimätön. Voiman saaminen asioiden taakse edellyttää, että demokraattisesti yhdessä tehtyihin päätöksiin sitoudutaan ja niitä noudatetaan.

Mitä Sinä haluaisit muuttaa työelämässä tai ay-liikkeessä? – Takaamme toiminta­väylän Sinulle ja kaikille muille, jotka ryhmän jäseninä haluavat kehittää Metalliliittoa ja ay-liikettä, työelämää ja edunvalvontaa. Tarjoamme koulutusta ja oppimismahdollisuuksia ryhmän toimintaan osallistuville. Viestimme avoimesti ja rehellisesti samalla varmistaen, että tavoitteemme ymmärretään koko organisaatiomme toimintaa ohjaaviksi.